HANDELSEBETINGELSER

  www.fridahallqvist.com udbydes af Frida Hallqvist Aps, CVR nr. 38240331

  (Herefter ”Frida Hallqvist”)

  For brug af Frida Hallqvist gæl­der føl­gen­de vil­kår:

  Frida Hallqvist ud­by­der føl­gen­de pro­duk­ter:

  • Bootcamp
  • Bootcamp online (selvtræning)
  • Personlig træning
  • Holdtræningsforløb
  • Foredrag
  • Kurser
  • Træningsfilm

  (Herefter samlet benævnt ”Produkterne”)

  BRUG AF FRIDA HALLQVIST

   Produkterne må kun an­ven­des til kun­dens, her­un­der kun­dens hus­stand, eget pri­va­te brug.

   Kun­dens brug af Frida Hallqvist kræ­ver, at kun­den op­ret­ter en profil på www.fridahallqvist.com.

   For at opnå en til­freds­stil­len­de kva­li­tet ved vis­nin­gen af de købte træningsfilm an­be­fa­les det, at down­lo­ad­ha­stig­he­den på den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­sen er mindst 5 Mbit/​s. Der ta­ges for­be­hold for, at kva­li­te­ten af træningsfilmen kan va­ri­e­re, af­hæn­gig af kun­dens øv­ri­ge brug af den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­se, og af­hæn­gig af ud­s­ving i kom­mu­ni­ka­tions­ha­stig­he­den på den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­se.

   Frida Hallqvist for­be­hol­der sig ret til i sær­li­ge til­fæl­de, her­un­der på grund af drifts – el­ler sik­ker­heds­mæs­si­ge for­hold, mid­ler­ti­digt at luk­ke for ad­gan­gen til www.fridahallqvist.com.  

   BE­STIL­LING OG BE­TA­LING

    På www.fridahallqvist.com fin­des op­lys­ning om pri­ser på Produkterne. Produkterne kan be­stil­les, be­ta­les og af­spil­les på www.fridahallqvist.com (via en com­pu­ter, smartphones og tablets), Be­ta­ling kan ske på føl­gen­de må­der:

    • Ved brug af kundens betalingskort
    • Ved brug af rabatkode.

    Der kan betales med Dankort, VisaDankort, Mastercard og VISA-kort. Ved bestilling skal kunden indtaste sit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Frida Hallqvist kryptere alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre information under transaktionen med Nets. Det betyder, at de oplysninger, der overføres ved betaling med dit kort, beskyttes under overførslen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning. Der henvises til www.nets.dk for mere information.

    Alle priser er i danske kroner og inklusiv 25 procent moms.

    Når kunden har købt et produkt online, modtager kunden en ordrebekræftelse på den opgivet e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, pris inklusiv moms, betalingsmetode samt en oversigt over det købte.

    Frida Hallqvist udsteder med jævne mellemrum rabatkoder, der enten giver en procentuel rabat eller en rabat i kroner. Rabat koden kan kun bruge én gang og der kan maksimalt bruges én (1) rabatkode per køb. Ved forsøg på at omgå dette vil systemet annullere ordren. Der kan ikke benyttes rabatkoder til køb af gavekort med mindre andet er angivet.

    AFLYSNING, LE­VE­RING OG FOR­TRY­DEL­SES­RET

     Frida Hallqvist forbeholder sig ret til at aflyse bootcamp, foredrag, kurser, personligtræning og holdtræningsforløb ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte tilmeldingen til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb. Kunden vil blive kontaktet pr. telefon eller e-mail ved ændringer. Frida Hallqvist kan ikke garantere, at aflyste bootcamp, foredrag, kurser, personligtræning og holdtræningsforløb afholdes på et senere tidspunkt.

     I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af produktet, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at kundens tilmelding og køb af bootcamp, foredrag, kurser, personligtræning og holdtræningsforløb er bindende. Kunden kan derfor ikke forvente at det betalte beløb ved tilmelding eller køb kan refunderes, hvis kunden bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage. Kunden kan dog overdrage sin plads til en anden person ved at give meddelelse senest 24 timer inden start. Skulle kunden ved en fejl have gennemført en tilmelding eller et køb kan du indenfor 24 timer efter fortryde din tilmelding eller køb ved at rette henvendelse på frida@fridahallqvist.com.

     Aflysning af en personlig træningstime med en instruktør kan dog ske, såfremt kunden senest 24 timer før starttidspunktet meddeler dette til Frida Hallqvist. Ved rettidig aflysning vil kunden kunne booke en ny personlig træningstime til en anden dato, hvor der er ledig plads. Såfremt kunden ikke afmelder til tiden må kunden købe en ny personlig træningstime.  

     Ved brug af Frida Hallqvist sker le­ve­ring af træningsfil­m og online bootcamp materialet umid­del­bart ef­ter, at be­stil­lin­gen er af­slut­tet, hvor­ef­ter træningsfil­men og online bootcamp materialet er til rå­dig­hed for kun­den på de af­tal­te vilkår.

     Idet le­ve­rin­gen af træningsfilm og online bootcamp materialet sker umid­del­bart ef­ter kun­dens be­stil­ling, giver kun­den ved be­stil­lin­gen samtyk­ke til, at le­ve­rin­gen af træningsfil­men og online bootcamp materialet sker straks med den virk­ning, at kun­dens nor­ma­le 14 da­ges for­try­del­ses­ret bort­fal­der ved le­ve­ring.

     Køb af produkter på Frida Hallqvist er underlagt almindelig dansk lovgivning, herunder lov om visse forbrugeraftaler.

     PRO­FIL OG BE­HAND­LING AF PER­SO­NOP­LYS­NIN­GER

      Kun­dens brug af Frida Hallqvist kræ­ver, at kun­den op­ret­ter en pro­fil på www.fridahallqvist.com. Ved op­ret­tel­sen af en pro­fil væl­ger kun­den et lo­gin (bru­ger­navn og pas­sword). Kun­dens ud­veks­ling af lo­gin-data sker i kryp­te­ret form via en sik­ker for­bin­del­se. Frida Hallqvist bruger kun dine oplysninger til at sørge for, at kunden får informationer om adgang til og korrekt brug af online produkter og/eller deltagelse på det forløb, kunden har købt plads på. Ydermere bruges kundens oplysninger til at kunne informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå og/eller det forløb kunden har købt må flyttes til en anden dato eller aflyses. Se punkt 4 ovenfor vedr. fortrydelsesret og aflysning.

      Kun­dens lo­gin er per­son­li­ge op­lys­nin­ger og må ikke vi­de­re­gi­ves til tred­je­mand. Kun­den bæ­rer an­sva­ret for an­dres mis­brug af dis­se op­lys­nin­ger.

      Se endvidere persondatapolitikken på hjemmesiden.

      RETTIGHEDER OG OPHAVSRET

       Indholdet på www.fridhallqvist.com er ejet af Frida Hallqvist.

       Artikler, fotografier, videoer, grafik og anden offentliggørelse på www.fridahallqvist.com, er tilhørende Frida Hallqvist og stilles til rådighed for visning/læsning for Frida Hallqvist ‘s betalende kunder, og må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i privat hjem uden vederlag - og må ikke kopieres, bruges til offentlig fremvisning, udlejning eller udlån.

       Overtrædelse af ovennævnte kan medføre straf og erstatningspligt.

       Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene private personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

       Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personligt brug for husstanden altså typisk din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

       Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Frida Hallqvist, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af www.fridahallqvist.com, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

       HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE:

        Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Kunden er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Frida Hallqvist. Frida Hallqvist tager heller ikke ansvar for personskader på en kunde, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

        FORBEHOLD

         Frida Hallqvist tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

         FIRMA INFO OG KONTAKT

          Frida Hallqvist ApS

           

          Bolbro Villavej 2

          2960 Rungsted Kyst

          CVR. Nr. 38240331